Termostaty laboratoryjne

Termostat laboratoryjny TIP 100

3 689,10 4 023,90  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Termostat laboratoryjny TIP 200

3 937,50 4 272,30  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Termostat laboratoryjny TPP 100

3 452,40 3 937,50  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Termostat z łaźnią olejową serii TO

5 113,80 5 355,00  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Termostaty z łaźnią wodną serii DTN

3 876,30 4 599,00  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Termostaty z łaźnią wodną serii DTP

3 770,10 4 333,50  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Termostaty z łaźnią wodną serii TN

2 954,70 3 699,90  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Termostaty z łaźnią wodną serii TP

2 850,30 3 423,60  /netto + 23%VAT

Termostaty laboratoryjne

Ultratermostat laboratoryjny UTE

10 255,50 11 311,20  /netto + 23%VAT
15 364,80 16 421,40  /netto + 23%VAT