1 757,50 2 013,05  /netto + 23%VAT

* pola wymagane