17 419,00 28 380,00  /netto + 23%VAT

* pola wymagane